Klachtenprocedure OptimaalShop

 

Definitie:

“Een klacht is elke melding van een klant waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is

voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan

informatie en waarvan het duidelijk is, gelet op de teleurstelling bij de klant, dat dit specifieke

aandacht verdient.”

Wanneer u een klacht heeft over de dienstverlening of producten, op welke manier dan ook, dan verzoekt

OptimaalShop u die klacht te melden. U kunt hiervoor een klachtenformulier opvragen. Wij zullen elke klacht

zo goed mogelijk proberen op tlossen en gebruiken als leermoment om de dienstverlening te verbeteren.

 

PROCEDURE KLACHTENBEHANDELING:

1.    Alleen schriftelijk ingediende en door de indiener ondertekende klachten worden in

behandeling genomen. De indiener wordt verzocht de klacht goed te omschrijven.

 

2.    Alle klachten gericht aan OptimaalShop worden behandeld door:

mevrouw M.J. Zonneveld, eigenaar van OptimaalShop.

 

3.    Het volledig ingevulde klachtenformulier dient gestuurd te worden naar het kantooradres van

OptimaalShop: Burg. Vd Jagtkade 31, 3221 CB  Hellevoetsluis

 

4.    Na ontvangst van de klacht stuurt OptimaalShop per omgaande, doch uiterlijk

binnen twee weken na ontvangst van de klacht, een schriftelijke bevestiging van

ontvangst aan de indiener van de klacht.

 

5.    Uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht zal OptimaalShop aan de indiener

een brief sturen met hierin een reactie op de klacht. Mocht deze termijn door

omstandigheden niet haalbaar zijn, dan ontvangt de indiener hiervan ruim voor het

verstrijken van de hiervoor genoemde periode van zes weken schriftelijk bericht.

 

6.    Als de indiener niet (geheel) akkoord gaat met het standpunt van OptimaalShop of

met de door OptimaalShop geboden oplossing, dan kan indiener in deze

klachtenprocedure opnieuw een reactie geven. Hierop zal OptimaalShop dan weer

reageren volgens de stap vermeld onder punt 4 van deze procedure.

 

7.    Indien de indiener van de klacht en OptimaalShop er samen niet uitkomen m.b.t.

de afhandeling van de klacht, dan kan indiener zijn klacht voorleggen aan een

onafhankelijk klachteninstituut, te weten:

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag 070 - 310 53 10

 

De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak waar indiener en OptimaalShop zich aan dienen te houden.